Reklama

Aktualności:

2015-11-19 [13:30:30]

Nowe stawki opłat za egzaminy od 19 stycznia 2017r.

 

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje, iż w  Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015 roku, pod pozycją 1782   została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle. 

Jedną z przyjętych  zmian jest ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające     . 

Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia - w związku z powyższym

od 5 grudnia br. będą obowiązywały nowe stawki opłat zaprzedmiotowe egzaminy

Opłaty  te  zostały  ustalone  w  stałych  wielkościach  procentowych  tj.  odpowiednio  za  egzamin;  mistrzowski - 30 proc., czeladniczy - 15 proc., sprawdzający - 5 proc. liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 138,58 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2015 r.)  - wyliczone stawki wynoszą: egzamin mistrzowski - 1 241,57 zł, egzamin czeladniczy -  620,79 zł, egzamin sprawdzający - 206,93 zł. 

Wprowadzenie sztywnych stawek opłat za egzaminy eliminuje możliwość ich różnicowania w obrębie danej izby (według obecnie stosowanych kryteriów), np. kilka stawek opłat za ten sam typ egzaminu, a także porządkuje tę kwestie w skali wszystkich izb rzemieślniczych. Dla uproszczenia stosowania nowych stawek postanowiono „zaokrąglić" je, zgodnie z zasadą przyjętą w  art. 63 ustawy  z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) tj   -kwoty  zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Nowe stawki opłat za egzaminy od 5 grudnia 2015 r. wynoszą

Egzamin mistrzowski - 1 321 zł.

Egzamin czeladniczy -  661 zł.

Egzamin sprawdzający - 220 zł. 

Przypominamy,  że  opłaty  za  egzaminy  przeprowadzane  przez  izby  są  zwolnione  od  podatku  od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem  stanowią integralną część procesu kształcenia zawodowego. 

Informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego na stronie  www.zrp.pl będzie ogłaszał wysokość opłat za poszczególne rodzaje egzaminów.

Należy jednoznacznie podkreślić, że przedmiotowe opłaty nie dotyczą działalności komercyjnej izby  rzemieślniczej.  Są  one  związane  z  wykonywaniem  zadania  zleconego  przez  państwo, prowadzącego do wydania państwowych dokumentów (opatrzonych urzędową pieczęcią), tak  więc mają charakter  urzędowych i analogicznie, jak opłaty skarbowe, pobierane są za różne czynności związane  z  przeprowadzaniem  egzaminów  kwalifikacyjnych. Wszystkie  izby  rzemieślniczesą zobowiązane  do  stosowania  ujednoliconych  standardów  jakościowych,  związanych  wykonywaniem zadań w obszarze przeprowadzania egzaminów, co stanowi wypełnienie obowiązków wynikających wprost  z  przepisów  prawa.  Zasada  ta  dotyczy  także  wysokości  stosowanych  opłat,  które  zostały ustalone przez ustawodawcę.

Należy  podkreślić,  że  wskazane  opłaty  służą  finansowaniu  całego  procesu  walidacji,  tj.  od zorganizowania  przez  izbę  rzemieślniczą  komisji  egzaminacyjnych  do  zabezpieczania  zasobów archiwalnych powstałych w wyniku tego procesu - w szczególności dotyczą:

 - przygotowania stosownych materiałów, będących podstawą przeprowadzania egzaminów, przygotowania stosownych formularzy niezbędnych do dopuszczenia do egzaminu oraz jego przeprowadzenia,

 - zabezpieczenia wykwalifikowanych kadr do obsługi komisji egzaminacyjnych, zabezpieczenia warunków technicznych do przeprowadzenia etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu,

-  zabezpieczenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów (ograniczony dostęp do dokumentów) oraz przechowywania  zasobów archiwalnych, mających charakter akt wieczystych, które stanowią podstawę wydania duplikatów

-  powołania członków komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń, przygotowania i przeprowadzenia procesu oceny wiedzy i umiejętności osób przystępujących do egzaminów,

 - informacji i promocji kwalifikacji czeladnika i mistrza w zawodach rzemieślniczych, wydania: świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego na zabezpieczonym formularzu, według wzoru w rozporządzeniu MEN,

- przygotowania procedur oraz zabezpieczenia dostępu do  dokumentacji zawierającej dane osobowe,

 - przygotowywanie opinii oraz dodatkowych informacji na temat wydanych kwalifikacji zawodowych.

 

 

Podsumowując - opłaty mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy  technicznej  i  organizacyjnej,  niezbędnej  do  prawidłowego  przeprowadzania  egzaminów  z zachowaniem właściwych standardów oraz utrzymania całego systemu. 

Nowela ustawy o rzemiośle odnosi się także do spraw rozpoczętych  art. 2. reguluje  kwestie  związane  z  pobieraniem  opłat  w  okresie  przejściowym:  „W  przypadku  postępowań egzaminacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wysokości opłat za egzaminy, o których mowa w art.3 ust. 3g pkt 4 ustawy zmienianej w art.1, stosuje się przepisy dotychczasowe   ". Oznacza to, że wobec złożonych w izbie rzemieślniczej        do 4 grudnia 2015 r. wniosków o dopuszczenie do egzaminu - co stanowi wszczęcie postępowania egzaminacyjnego-  należy zastosować dotychczasową opłatę egzaminacyjną.  Wobec wniosków o dopuszczenie do egzaminu przyjętych 5 grudnia br. i później, należy zastosować nowe stawki opłat.