Reklama

Aktualności:

drukuj
2016-02-19 [10:49:29]

EGZAMINY CZELADNICZE DLA UCZNIÓW - 2017

EGZAMINY   2017

Informacje dla kandydatów do egzaminu

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)oraz podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117), uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Z wyżej wymienionych względów uprzejmie prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Terminowe składanie wniosków przyczyni się do wcześniejszego przystąpienia do egzaminu i uzyskania świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o złożeniu egzaminu sprawdzającego. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwiększa szansę na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego.

 Opłata  za egzamin czeladniczy

EGZAMIN  CZELADNICZY       -    661  zł

EGZAMIN  SPRAWDZAJĄCY   -    220  zł

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które wypełnią wnioski o dopuszczenie do egzaminu i wraz                         z wymaganymi załącznikami dostarczą do Izby (wykaz załączników jest zamieszczony na druku wniosku). Kandydaci, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej w chwili składania dokumentów do egzaminu czeladniczego, muszą dołączyć kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (np. świadectwo ukończenia gimnazjum) wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. Podczas składania wniosku oryginały wszystkich dokumentów należy przedstawić w celu uwierzytelnienia ich kopii.

Informujemy, iż na stronie internetowej Izby w zakładce druki znajduje się aktywna wersja wniosku                       o dopuszczenie do egzaminu z możliwością jego wypełnienia, a następnie wydrukowania    i  przesłania wraz               z załącznikami do Izby.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!