Reklama

Druki do pobrania:

2020-05-07 [08:29:41]

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

 

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą - wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentu.

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - (teks jednolity Dz. U. 2018, poz. 1267). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89). Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

WNIOSEK O ZALEGALIZOWANIE DOKUMENTU

Wydawanie „Zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

- jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;

- władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

czytaj więcej »
2008-10-19 [18:26:53]

Załączniki:

pobierz
nazwa: Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.pdf
rozmiar: 185,24 kb
opis: Wniosek o wpis do CEIDG dla osób które uzyskały kwalifikację przed 01.10.2020
pobierz
nazwa: nowy wniosek czeladnik 2020 CEIDG.doc
rozmiar: 782,00 kb
opis: Wniosek czeladnik z wpisem do CEIDG
pobierz
nazwa: nowy wniosek mistrzowski 2020 CEIDG.doc
rozmiar: 772,50 kb
opis: Wniosek mistrzowski z wpisem do CEIDG
pobierz
nazwa: nowy wniosek sprawdzający2018.doc
rozmiar: 371,50 kb
opis: wniosek egzamin sprawdzający
pobierz
nazwa: duplikaty swiadectw1-5.11.2011-WNIOSEK.doc
rozmiar: 92,50 kb
opis: wniosek o wydanie duplikatu
pobierz
nazwa: Umowa o prace 2018-07-24 fv rodo.doc
rozmiar: 571,00 kb
opis: Umowa o naukę zawodu - RODO
pobierz
nazwa: zaswiadczenie o przyuczeniu.doc
rozmiar: 24,50 kb
opis: zaswiadczenie do umowy -egzamin sprawdzający
pobierz
nazwa: wzory druków.pdf
rozmiar: 78,92 kb
opis: wzory badań
pobierz
nazwa: podanie o ponowne dop.do egzaminu czeladniczego (teoria).doc
rozmiar: 34,50 kb
opis: podanie o ponowne dopuszczenie do egzaminu czeladniczego teoria
pobierz
nazwa: podanie o ponowne dopuszczenie do egzaminu praktycznego - fryzjer.doc
rozmiar: 34,50 kb
opis: podanie o ponowne dopuszczenie do egz. czeladniczego - fryzjer
pobierz
nazwa: Instrukcja dla mistrza.doc
rozmiar: 35,50 kb
opis: instrukcja dla mistrz
pobierz
nazwa: Instrukcja dla czeladnika.doc
rozmiar: 35,50 kb
opis: instrukcja dla czeladnika
pobierz
nazwa: zaswiadczenie o przyuczeniu.doc
rozmiar: 24,50 kb
opis: zaświadczenie o przyuczeniu
pobierz
nazwa: zaświadczenie o zatrudnieniu.doc
rozmiar: 22,50 kb
opis: ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKA
pobierz
nazwa: Zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu ( GS i inne).doc
rozmiar: 28,00 kb
opis: Zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu (GS i inne)
pobierz
nazwa: Zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu ( członek cechu).doc
rozmiar: 28,50 kb
opis: Zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu (członek cechu)
pobierz
nazwa: Wniosek o skrócenie-przedłużenie umowy.doc
rozmiar: 26,50 kb
opis: Wniosek o skrócenie-przedłużenie umowy
pobierz
nazwa: podanie o ponowne dopuszczenie do egzaminu.doc
rozmiar: 23,00 kb
opis: Podanie o ponowne dopuszczenie do egzaminu