Reklama

Aktualności:

2012-09-20 [08:51:00]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

 

Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa treść art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tj. z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Najważniejsze zmiany w tym przepisie to:

  • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis – w związku z tym pracodawca ubiegający się o dofinansowanie musi do wniosku o dofinansowanie poza dotychczas wymaganymi dokumentami dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. nr 53, poz. 311/ wraz  ze wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis za ten okres, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do wójta /burmistrza, prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,
  • wysokość dofinansowania w 36-miesięcznym systemie kształcenia wynosi 8.081 zł., za okresy krótsze kwotę ustala się proporcjonalnie do okresu kształcenia, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy kwota dofinansowania wynosi 254 zł.  za każdy pełny miesiąc przyuczania,

od 1 stycznia 2013 r. powyższe kwoty podlegać będą waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.