Reklama

Aktualności:

2020-05-29 [16:25:53]

Uwaga komunikat w sprawie uczniów

 

2020-05-29Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej uprzejmie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28 maja 2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

Szczegółowe informacje: http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf

 

czytaj więcej »
2020-05-14 [17:02:06]

UWAGA KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wczorajszych zapowiedzi MEN - w  ramach III etapu odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego -  do pracy mają stopniowo wracać szkoły podstawowe i średnie. Luzowanie obostrzeń rozpocznie się 18 maja.  

Od poniedziałku umożliwione jest prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a także technika i szkoły branżowe będą mogły wrócić z niektórymi zajęciami praktycznymi - np. z kursami na prawo jazdy.

(więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

 

 

czytaj więcej »
2020-05-13 [14:36:51]

Pilne

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU
Znosimy kolejne ograniczenia - 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji
Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

czytaj więcej »
2020-05-04 [13:38:20]

UWAGA SPROSTOWANIE PILNE

 

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

 

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

 

 

 

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:39:21]

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Materiały dla uczniów - polecamy!

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Repozytorium składa się z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie".

https://kno.ore.edu.pl/index.php 

 

 

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:23:37]

UWAGA! Nabory wniosków w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020".

 

UWAGA! Nabory wniosków w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020"

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia 29.04.2020 r. uruchamia nabory wniosków dotyczących następujących form wsparcia realizowanych w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020": 

·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb

·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj.:

od 29.04.2020 r. do 12.05.2020 r.

 

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:04:49]

OdBudowa dla Rzemiosła. Zarządzanie czasem - bezpłatne szkolenie online

 

Umiejętność ZARZĄDZANIA CZASEM należy do najbardziej przydatnych kompetencji miękkich. Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, można jednak nauczyć się nim zarządzać bardziej EFEKTYWNIE i PRODUKTYWNIE.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów online.

Drugie szkolenie online odbędzie się 6 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

 

 

czytaj więcej »
2020-04-27 [13:15:09]

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I ODMRAŻANIE GOSPODARKI POSTULATY RZEMIOSŁA (2) 24.04.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

I ODMRAŻANIE GOSPODARKI POSTULATY RZEMIOSŁA

Związek Rzemiosła Polskiego, na podstawie zgłaszanych na bieżąco przez swoich członków problemów i pytań, przedstawia kolejne postulaty odnoszące się do praktycznej strony funkcjonowania tarczy antykryzysowej oraz kolejnych oczekiwanych jej odsłon. Zdaniem rzemieślników i ich organizacji faktyczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznogospodarczym kryzysu spowodowanego pandemią wymaga stałego monitoringu proponowanych i wdrażanych rozwiązań oraz pilnego reagowania decydentów na problemy zidentyfikowane przez odbiorców wsparcia, zarówno w obszarze legislacyjnym, informacyjnym i interpretacyjnym. 

czytaj więcej »
2020-04-21 [14:21:32]

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19. 

czytaj więcej »
2020-04-21 [12:29:57]

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - wsparcie z ZUS

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły  w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania - zwolnienie ze składek.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.

 

czytaj więcej »
następna strona