Reklama

Aktualności:

2018-04-16 [10:10:32]

UWAGA WAŻNE

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej uprzejmie informuje że aktualne nr telefoniczne do  Izby  to : 
33 82 272 58   - Wydział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych 
33 81-247- 75  - Sekretariat Izby 

Pozostałe numery telefonów są nieaktualne ( zostały zlikwidowane )

Za utrudnienia przepraszamy 

czytaj więcej »
2018-04-13 [09:07:30]

POWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNYCH NA KADENCJĘ 2018-2023

 

           Prezydium  Beskidzkiej  Izby  Rzemiosła  i   Przedsiębiorczości  w  Bielsku-Białej   powołało   Komisje  Egzaminacyjne   CZELADNICZE  I MISTRZOWSKIE na okres kadencji od  10.04.2018 r. do 10.04.2023 w  niżej wymienionych zawodach.

Podstawa prawna : 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z  dnia 13.01.2017 r. z późniejszymi zmianami 

poz. 89 i poz. 1607 ).

 

WYKAZ  KOMISJI

 

 1. BIOENERGOTERAPEUTA -   323002
 2. BETONIARZ  - 711401
 3. BETONIARZ  ZBROJARZ - 711402
 4. BLACHARZ - 721301
 5. BLACHARZ SAMOCHODOWY  -  721306
 6. BRUKARZ  -  711601
 7. CIEŚLA - 711501
 8. CUKIERNIK - 751201
 9. DEKARZ - 712101
 10. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 741203
 11. ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 741205
 12. ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU GOSPODARTWA DOMOWEGO - 741204
 13. ELEKTOMECHANIK - 741201
 14. ELEKTRYK - 741103
 15. ELEKTRONIK -742117
 16. FRYZJER - 514101
 17. FOTOGRAF - 343101
 18. GLAZURNIK - 712202
 19. KAMIENIARZ - 711301
 20. KOMINIARZ - 713303
 21. KRAWIEC - 753105
 22. KUCHARZ - 512001
 23. LAKIERNIK - 713201
 24. LAKIERNIK SAMOCHODOWY - 713203
 25. MALARZ TAPECIARZ - 713101
 26. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 7231
 27. MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH - 712401
 28. MONTER INSTALACJI GAZOWYCH - 712603
 29. MONTER SIECI GAZOWYCH - 712610
 30. MONTER SIECI CIEPLNYCH - 711608
 31. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH  - 712616
 32. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH --712604
 33. MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - 712612
 34. MONTER SIECI I  INSTALACJI SANITARNYCH -712618
 35. MONTER ELEKTRONIK - 742102
 36. MONTER ELEKTRONIK URZĄDZEŃ RADIOWO TELEWIZYJNYCH - 742112
 37. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 712905
 38. MURARZ - 711202
 39. MURARZ - TYNKARZ - 711204
 40. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ -723310
 41. OBUWNIK ORTOPEDYCZNY - 753604
 42. OBUWNIK - 753602
 43. OBUWNIK MIAROWY - 753603
 44. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - 722307
 45. PIEKARZ - 751204
 46. POSADZKARZ - 712204
 47. RZEŹNIK WĘDLINIARZ - 751105
 48. STOLARZ - 752205
 49. STOLARZ MEBLOWY - 752208
 50. STOLARZ BUDOWLANY - 711503
 51. ŚLUSARZ - 722204
 52. TAPICER - 753402
 53. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 712904
 54. WĘDLINIARZ - 751107
 55. ZDUN -711203

 

 

czytaj więcej »
2017-12-01 [09:07:45]

ZMIANY od 1.01.2018 E-skladka ZUS ulotki w załączniku

 

Szanowni Państwo

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej przypomina, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

1)    sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),

2)    wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)

3)    sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

 • emerytalno-rentowy,
 • chorobowy,
 • wypadkowy,
 • składkę zdrowotną.

Należy podkreślić, że inne kwalifikowanie dokonanej wpłaty tzn. wpłata składki w pierwszej kolejności będzie rozksięgowana  na uregulowanie ewentualnych zaległości wobec FUS, a dopiero to co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy.

Takie podejście implikuje poważne konsekwencje dla ubezpieczonego, zwłaszcza osób ze stosunku pracy (pracowników), bowiem może zaistnieć sytuacja, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w pierwszej kolejności wpłaty pokryją zaległości, co oznacza np. brak opłaconej składki chorobowej lub zdrowotnej. 

Dlatego też tak ważnej jest, aby przedsiębiorca do końca bieżącego roku uregulował wszystkie należności wobec ZUS.

Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy opłacający składki  nie może jednorazowo uregulować zaległości,  powinien jak najszybciej wystąpić o tzw. ugodę ratalną (wzór wniosku jest zamieszczany na stronach ZUS).

Na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w specjalnych zakładkach dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych w 2018 roku zmian oraz szkoleń proponowanych przez ekspertów ZUS.,

 

 

 

czytaj więcej »
2016-03-18 [09:49:35]

WYBIERAM RZEMIOSŁO - FILM

https://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_boWYBIERAM   RZEMIOSŁO  -   FILM

czytaj więcej »
2016-02-19 [10:49:29]

EGZAMINY CZELADNICZE DLA UCZNIÓW - 2017

EGZAMINY   2017

Informacje dla kandydatów do egzaminu

Z uwagi na zbliżające się zakończenie roku szkolnego i termin zakończenia praktycznej nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przypominamy o obowiązku przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami)oraz podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117), uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego i odbywający dokształcanie teoretyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnioski na dwa miesiące przed terminem zakończenia praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy dokształcanie teoretyczne realizowali w szkole - po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Z wyżej wymienionych względów uprzejmie prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Terminowe składanie wniosków przyczyni się do wcześniejszego przystąpienia do egzaminu i uzyskania świadectwa czeladniczego lub zaświadczenia o złożeniu egzaminu sprawdzającego. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwiększa szansę na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Przypominamy również, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie oraz może pokryć również koszty ewentualnego egzaminu poprawkowego.

 Opłata  za egzamin czeladniczy

EGZAMIN  CZELADNICZY       -    661 zł

EGZAMIN  SPRAWDZAJĄCY   -    220  zł

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które wypełnią wnioski o dopuszczenie do egzaminu i wraz                         z wymaganymi załącznikami dostarczą do Izby (wykaz załączników jest zamieszczony na druku wniosku). Kandydaci, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej w chwili składania dokumentów do egzaminu czeladniczego, muszą dołączyć kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (np. świadectwo ukończenia gimnazjum) wraz z kserokopią zaświadczenia potwierdzającego dokształcanie teoretyczne w systemie pozaszkolnym. Podczas składania wniosku oryginały wszystkich dokumentów należy przedstawić w celu uwierzytelnienia ich kopii.

Informujemy, iż na stronie internetowej Izby w zakładce druki znajduje się aktywna wersja wniosku                       o dopuszczenie do egzaminu z możliwością jego wypełnienia, a następnie wydrukowania    i  przesłania wraz               z załącznikami do Izby.

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!

czytaj więcej »
2015-11-18 [12:15:39]

nowelizacja ustawy o rzemiośle

 

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej informuje, że 26 października 2015r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy  o rzemiośle z dnia 25 września 2015r.

( DZ.U   poz.1872  z 4 listopada 2015 r. )

 

 

czytaj więcej »
2015-06-25 [11:11:29]

Nowe druki skierowan

 

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich

---

Uprzejmie informujemy  że z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło  w życie rozporządzenie zmieniającerozporządzenie Ministra Zdrowiai Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy. 

W załączniku do projektu ww. rozporządzenia zmieniającego, skierowanego do podpisu Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, zawarte są ww. wzory - przeznaczone do pobrania i korzystania.

Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też Ministra Zdrowia do określenia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych przepisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

czytaj więcej »
2012-09-20 [08:51:00]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych stanowi pomoc de minimis

 

czytaj więcej »
2011-02-15 [12:12:15]

zawód na przyszłość - informator dla gimnazjalistów

 

Gimnazjalisto !

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Polski i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń - po więcej informacji do Cechu lub Izby.

czytaj więcej »