Reklama

Aktualności:

2020-06-26 [08:36:21]

Od 29 czerwca br. uczniowie wracają na zajęcia praktyczne

 

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

 

 

 

czytaj więcej »
2020-06-25 [22:23:53]

Powrót młodocianych do zajęć praktycznych

 

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

 

 

 

czytaj więcej »
2020-05-13 [14:36:51]

Pilne

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU
Znosimy kolejne ograniczenia - 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji
Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:39:21]

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Materiały dla uczniów - polecamy!

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Repozytorium składa się z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie".

https://kno.ore.edu.pl/index.php 

 

 

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:23:37]

UWAGA! Nabory wniosków w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020".

 

UWAGA! Nabory wniosków w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020"

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia 29.04.2020 r. uruchamia nabory wniosków dotyczących następujących form wsparcia realizowanych w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020": 

·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - art. 15zzb

·Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - art. 15zze

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj.:

od 29.04.2020 r. do 12.05.2020 r.

 

czytaj więcej »
2020-04-30 [13:04:49]

OdBudowa dla Rzemiosła. Zarządzanie czasem - bezpłatne szkolenie online

 

Umiejętność ZARZĄDZANIA CZASEM należy do najbardziej przydatnych kompetencji miękkich. Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, można jednak nauczyć się nim zarządzać bardziej EFEKTYWNIE i PRODUKTYWNIE.

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów online.

Drugie szkolenie online odbędzie się 6 maja 2020 roku (środa) o godzinie 11:00.

 

 

czytaj więcej »
2020-04-27 [13:15:09]

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I ODMRAŻANIE GOSPODARKI POSTULATY RZEMIOSŁA (2) 24.04.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

I ODMRAŻANIE GOSPODARKI POSTULATY RZEMIOSŁA

Związek Rzemiosła Polskiego, na podstawie zgłaszanych na bieżąco przez swoich członków problemów i pytań, przedstawia kolejne postulaty odnoszące się do praktycznej strony funkcjonowania tarczy antykryzysowej oraz kolejnych oczekiwanych jej odsłon. Zdaniem rzemieślników i ich organizacji faktyczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznogospodarczym kryzysu spowodowanego pandemią wymaga stałego monitoringu proponowanych i wdrażanych rozwiązań oraz pilnego reagowania decydentów na problemy zidentyfikowane przez odbiorców wsparcia, zarówno w obszarze legislacyjnym, informacyjnym i interpretacyjnym. 

czytaj więcej »
2020-04-21 [14:21:32]

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19. 

czytaj więcej »
2020-04-21 [12:29:57]

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - wsparcie z ZUS

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły  w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania - zwolnienie ze składek.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br.

 

czytaj więcej »
2020-04-20 [12:12:27]

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

 

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W Tarczy Antykryzysowej 2.0 uwzględniono postulat Związku Rzemiosła Polskiego. Przy zwolnieniu z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych! Zwolnienie ze składek rozszerzono na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób i o płatników będących spółdzielnią socjalną.

 

 

 

czytaj więcej »
następna strona