Reklama

Aktualności:

2020-01-07 [13:32:38]

Od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 wynagrodzenie młodocianych wynosi

 

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

 

okres obowiązywania:  

od  1.12.2019 do  29.02.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. wyniosło - 4.931,59 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1072).

 

Okres

1.12.2019 r. - 29.02.2020 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

246,58 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

295,90 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

345,21 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

197,26 zł

 

 

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 

 

 

czytaj więcej »
2019-12-20 [09:48:43]

PIT, CIT i VAT w 2020 roku na odrębny mikrorachunek podatnika

 

PIT, CIT i VAT w 2020 roku na odrębny mikrorachunek podatnika

 

Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto, które powinien sam wygenerować.  Inne należności podatkowe, w tym, min:  pcc, spadki i darowizny, akcyzę będą wpłacane na  dotychczasowych zasadach.

Rozlicznie podatkowe za pośrednictwem tego rachunku będzie dotyczyło nie tylko przedsiębiorców, ale i innych podatników, np. zatrudnionych na umowę o  pracę, czy osiągających przychody z najmu. Zatem, jeśli np. pracownik wykaże w zeznaniu rocznym (PIT-37) niedopłatę w podatku dochodowym - wpłaca ją na osobisty mikrorachunek.


Wygenerowanie mikrorachunku odbywa się poprzez  stronę Ministerstwa Finansów:  www.podatki.gov.pl (pole „Generuj"). Następnie należy podać  swój numer identyfikacyjny (PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT), lub NIP (pozostali podatnicy). O swoim mikrorachunku można uzyskać także informację  w urzędzie skarbowym. 

 

 

czytaj więcej »
2019-12-20 [09:30:55]

Wyjaśnienie w sprawie BDO

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które ma usystematyzować wiedzę nt. grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach.

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Wpis do Rejestru-BDO

Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowiącego część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO"*) jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczona**) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Zwolnienia wynikające wprost z ustawy o odpadach

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy niektórych kategorii wytwórców odpadów***:

 1. wytwórców odpadów komunalnych,
 2. wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 3. wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Oprócz wytwórców odpadów ustawa o odpadach zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami.

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:

 1. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne****;
 2. podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów*****.

Odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej

Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).

W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO.

Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne******.

Wytwórcy tych odpadów nie są objęci zwolnieniami w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, chyba że takie zwolnienie będzie określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

Jeżeli ilości odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zostaną przekroczone, wytwórca odpadów podlega wpisowi do Rejestru-BDO.

Zwolnienia wynikające z rozporządzenia

Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu.

Wytwórcy odpadów wymienionych w tym rozporządzeniu, nieprzekraczających podanych w nim ilości, nie prowadzą w ogóle ewidencji odpadów, nie podlegają zatem obowiązkowi uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO.

Odpady powstające w wyniku świadczenia usług

Za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw odpowiada podmiot, który świadczy usługę. Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji w Rejestrze-BDO i do prowadzenia ewidencji w BDO.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa o świadczenie usługi inaczej określa odpowiedzialność za wytworzone odpady.

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów

Sklepy, szkoły, urzędy, które przyjmują odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe, jest nieprofesjonalnym zbierającym te odpady. Pojęcie nieprofesjonalnego zbierania precyzuje art. 45 ust. 1 pkt 1ustawy o odpadach, a warunki jakie musi spełniać ten podmiot - art. 45 ust. 2 tej ustawy. Za odpady o charakterze poużytkowym (pokonsumpcyjnym) w przypadku drobnej działalności gospodarczej i biurowej można uznać zarówno niektóre odpady komunalne, jak i odpady niebezpieczne (drobny sprzęt elektryczny lub elektroniczny jak świetlówki, laptopy, monitory - typu użytkowanego również w gospodarstwach domowych). Ponieważ prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, podmiot przekazujący do niego odpady może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wystawiania karty przekazania odpadów (dalej „KPO").

Możliwość ta wynika z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach - przepis ten dopuszcza niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów, tak jak w tym przypadku sprzedawca będący nieprofesjonalnym zbierającym odpady, nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Przypadek szczególny - zbieg zwolnień z prowadzenia ewidencji odpadów

Art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach nie zwalnia z całości ewidencji, tylko z KPO. W niektórych przypadkach wytwórca odpadów może być zwolniony z prowadzenia karty ewidencji odpadów - przypadki te wskazuje art. 71 ustawy o odpadach. Jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie - może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, tj. wyłącznie w postaci KPO.

Jeżeli oba te zwolnienia zachodzą jednocześnie tj. nie zostały przekroczone roczne ilości uprawniające do prowadzenia tylko KPO, a jednocześnie ze względu na przekazywanie odpadów do sprzedawcy lub innego nieprofesjonalnego zbierającego odpady wytwórca odpadów jest zwolniony z wystawienia KPO - wytwórca odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w pełnym zakresie.

Oznacza to, że w tym samym zakresie nie podlega również wpisowi do Rejestru-BDO. Jeżeli jest to wytwórca odpadów, który wyłącznie wytwarza odpady objęte wyżej opisanymi zwolnieniami z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ogóle nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.

Przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów

Art. 28 ustawy o odpadach pozwala na przejęcie obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który nie jest ich wytwórcą. Podmiot przejmujący obowiązki wytwórcy odpadów ma zapewnić postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z ww. przepisu mogą skorzystać podmioty świadczące usługi czy prowadzące działalność handlową w tym samym obiekcie jak np. centrum handlowe. Po przejęciu praw i obowiązków od wytwórcy odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów i uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO jako wytwórca odpadów odpowiada podmiot, który przejął te obowiązki.

Dotyczy to przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu (przy czym pojęcie lokalu można odnieść nie tylko do pojedynczego lokalu ale także większej ich liczby).

Dopuszcza się w takim przypadku przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów prowadzących działalność w szeroko rozumianym wspólnym lokalu lub na rzecz wynajmującego lokal. Zarządzający nieruchomością jako wynajmujący lokal może przejąć odpowiedzialność za odpady powstające w związku z działalnością handlową lub usługową prowadzoną w centrum handlowym.

Rejestracja w BDO jednostek handlu oferujących torby z tworzyw sztucznych

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dotyczy podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.).

Takie jednostki nie prowadzą ewidencji odpadów w BDO, a jedynie sprawozdawczość (informacja poniżej). Obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego.

Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych******* tzw. zrywki nie podlegają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które oferują wyłącznie takie torby również nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dla tej kategorii podmiotów został wprowadzony z dniem 1 września 2019 r., z tym, że podmioty funkcjonujące są obowiązane złożyć wniosek o taki wpis do 31 grudnia 2019 r.********

Sprawozdawczość

Składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dotyczy wyłącznie wytwórców obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów********* . Jeżeli wytwórca w zakresie wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie ciąży na nim obowiązek składania rocznych sprawozdań. Częściowe zwolnienie z ewidencji odpadów (np. uproszczona ewidencja odpadów) nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań. Na prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, ciąży z kolei obowiązek składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten nie jest związany z obowiązkiem ewidencji odpadów, tylko z obowiązkiem pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego**********.

Z up. Ministra
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu

* Rejestr jest prowadzony na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)

** O ewidencji uproszczonej mówi art. 71 ustawy o odpadach, zgodnie z którym wytwórca odpadów prowadzi ewidencję odpadów wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

*** Zwolnienia wynikają z art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach.

**** Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2015 r. poz. 93), i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

***** Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach są to podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, które zbierają odpady stanowiące odpady o charakterze pokonsumpcyjnym (poużytkowym) lub odpady opakowaniowe i przekazują je na podstawie pisemnej umowy do podmiotów zbierających odpady lub przetwarzających odpady.

****** Wynika to z definicji odpadów komunalnych zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach.

******* Zgodnie z art. 8 pkt 15a lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.) przez bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się torby o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

******** Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)

********* Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

********** Obowiązek pobrania opłaty recyklingowej wynika z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Źródło: BDO

 

 

czytaj więcej »
2019-12-06 [12:30:21]

Rejestracja firmy w BDO tylko do końca roku

 

Rejestracja firmy w BDO tylko do końca roku

Do 31 grudnia 2019 r. większość przedsiębiorców musi zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Jeśli ktoś spóźni się nawet o kilka dni, może spodziewać się kary finansowej (do miliona zł), a nawet aresztu.

Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa.

Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO objęte są firmy, które w swojej działalności:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Natomiast podmiotami, które są zwolnione z rejestracji w BDO są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
 • podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
 • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych;

Oznacza to, że nowy obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również małe firmy prowadzące np. salon fryzjerski. Istnieje jednak możliwość potwierdzenia, czy faktycznie taki obowiązek ciąży na danym przedsiębiorstwie. Wystarczy wejść do Rejestru BDO, a następnie postępując zgodnie z poleceniami podanymi na stronie, wypełnić ankietę. Warto przy tym pamiętać, jak podkreśla Ministerstwo Klimatu, wyniki pochodzące z rejestru mają tylko charakter informacyjny. Aby potwierdzić swój obowiązek w 100 proc., należy skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Jak zarejestrować firmę w BDO?

Aby móc zarejestrować swoją firmę w BDO, wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Następnie dokument należy złożyć w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Można dokonać rejestracji także drogą elektroniczną.  Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas to 31 grudnia 2019 roku. Warto także pamiętać, że urząd ma czas do 30 dni od dnia złożenia wniosku na wprowadzenie podmiotu do rejestru.

Warto jednak pamiętać, że obecność w rejestrze nie jest bezpłatna. Przedsiębiorca będzie musiał ponieść opłatę rejestrową/roczną w wysokości:

 • 100 zł - Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz jego obrót netto nie przekroczył 2 mln euro)
 • 300 zł - pozostali przedsiębiorcy

Gdy nie zdążysz z rejestracją w BDO

Spóźnialscy mogą mieć wiele problemów. Ustawodawca przygotował bardzo dotkliwe kary w postaci sankcji finansowych, ale także aresztu, a dokładniej:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Źródło: Serwis MamBiznes.pl

Sprawdź, czy jesteś zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy opakowaniowej: https://bit.ly/2YjsJUc

 

 

 

czytaj więcej »
2019-11-29 [12:17:45]

BDO - kto ma obowiązek rejestracji?

 

BDO - KTO MA OBOWIĄZEK REJESTRACJI?

 

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wytwarzają odpady, sprzedają towar w opakowaniach lub wprowadzają na rynek krajowy podzespoły samochodowe, powinni do końca 2019 r. zarejestrować się w bazie danych o produktach (BDO). Od stycznia 2020 r. na podatników, którzy nie dopilnują tego obowiązku, będą nakładane kary grzywny nawet do miliona złotych lub kary aresztu.

W ostatnich dniach na forach internetowych dla przedsiębiorców mocno zawrzało. A wszystko za sprawą zbliżającego się terminu obowiązkowej rejestracji w BDO. Wielu przedsiębiorców nie wie, czy ten obowiązek ich dotyczy. Inni, pomimo tego, że po wypełnieniu ankiety na stronie ministerstwa otrzymali negatywną odpowiedź - dalej mają wątpliwości. Money.pl w swoim artykule również potwierdza to zjawisko podając, że prawdopodobnie 60-70 proc. nie wie o nowym obowiązku,  co można oszacować na podstawie danych z BDO: zarejestrowało się 155 tys. firm, powinno się zarejestrować ok. 800 tys.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1.

Wniosek o wpis do rejestru powinni więc złożyć przedsiębiorcy:

1.    z zakresu produktów takich jak oleje, smary, opony:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty,
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacje odzysku,
 • eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

2.    z zakresu recyklingu pojazdów:

 • wprowadzający pojazdy,
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzący stacje demontażu,
 • prowadzący strzępiarki.

3.    z zakresu sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele,
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakłady przetwarzania,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

4.    z zakresu baterii lub akumulatorów:

 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmioty pośredniczące.

5.    z zakresu opakowań:

 • organizacje odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach,
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

6.    z zakresu odpadów:

 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie,
 • transportujący odpady,
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu,
 • prowadzą zakłady recyklingu statków,
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu.

Lista przykładowych podmiotów:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Za jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem, np. prowadzenie działalności, która wymaga wpisu bez tego wpisu, lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, mogą zostać nałożone kary pieniężne od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/

 

 

 

czytaj więcej »
2019-07-26 [12:18:33]

"Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej"

 

Przypominamy,  że 29 lipca br mija pierwszy termin na złożenie oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii (tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej). Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, które się "zgapią", mogą słono zapłacić.

 

Ministerstwo Energii przypomina, że wszystkie podmioty, jeśli chcą zachować w tym roku ceny i stawki opłat energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca roku 2018 muszą do 29 lipca złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu "oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej".

"Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej" obowiązuje:

 • mikro i małych przedsiębiorców;
 • szpitale;
 • jednostki sektora finansów publicznych (tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związków, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jak informuje resort energii powyższe oświadczenie, będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. - ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

W komunikacie zaznaczono, że odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać oświadczeń.

Jednocześnie poinformowano, że Minister Energii w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy wyda rozporządzenie wykonawcze.

- Obecnie dzięki działaniom rządu ponad 90% odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną, niż to miało miejsce w 2018 r. Umowy pozostałych odbiorców zostaną dostosowane najpóźniej w sierpniu, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. - informuje Ministerstwo Energii.

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektryczne należy należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

 

 

 

czytaj więcej »
2018-06-21 [08:31:01]

Wzór polityki bezpieczeństwa w firmie RODO

 

 

                                                                                                                      Wzór                          

 

Polityka bezpieczeństwa  przetwarzania danych  osobowych

w .................................................................

 

Rozdział   1

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa" w .........................., zwanej dalej „Organizacją", jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

 

§ 2

Polityka bezpieczeństwa została opracowana  w oparciu o wymagania  zawarte w:

o    Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/,

o    Ustawie z dnia ......... 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. ..../,

o    .............................

 

§ 3

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

 

§ 4

1.     Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Organizacji rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest akceptowalna wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

2.     Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

1.     poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;

2.     integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

3.     rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;

4.     integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;

5.     dostępność informacji - rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

6.     zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

 

§ 5

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ......................... jest ............................................. 

2.     Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, zgodnie  art. 37 RODO. Zadania inspektora ochrony danych zawarte są w art. 39 RODO.   /*/

 

Rozdział  2

Definicje

 

§ 6

Przez użyte w Polityce bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:

1.     administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka  lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,

2.     inspektor ochrony danych - osoba wyznaczona przez administratora danych osobowych, nadzorująca przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych osobowych określonych w RODO i przepisach krajowych,

3.     ustawa - ustawa z dnia ........ 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. .......),

4.     RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,

5.     dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

6.     zbiór danych osobowych - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów,

7.     przetwarzane danych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,

8.     system informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

9.     system tradycyjny - zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,

10.   zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,

11.   administrator systemu informatycznego - osoba lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi,

12.   odbiorca - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,

13.   strona trzecia - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, które z upoważnienia administratora danych osobowych mogą przetwarzać dane osobowe,

14.   identyfikator użytkownika (login) - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,

15.   hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

 

Rozdział 3

Zakres stosowania

 

§ 7

1.     W Organizacji przetwarzane są  dane osobowe .............................................. / np. pracowników, pracowników młodocianych, kandydatów do pracy, klientów/ zebrane w zbiorach danych osobowych.

2.     Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej.    /*/

3.     Polityka bezpieczeństwa zawiera uregulowania dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.     Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych w Organizacji są:    /*/

1) instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Organizacji,

2) ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

3) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

4) procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,

5) ......................  

 

§ 8

Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:

1.     danych osobowych przetwarzanych w systemie: ................................(należy  wskazać wszystkie systemy w których przetwarzane są dane osobowe np. Symfonia, Płatnik, Microsoft Office itp.),

2.     wszystkich informacji dotyczących danych ................................................ /wymienić wszystkie podmioty, których dane są przetwarzane np. pracownicy, klienci, członkowie/,

3.     odbiorców danych osobowych, którym przekazano dane osobowe do przetwarzania w oparciu o umowy powierzenia /np. biuro rachunkowe, specjalistyczna przychodnia lekarska/,

4.     informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,

5.     rejestru osób trzecich /np. pracownicy/ mających upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,

6.     innych dokumentów zawierających dane osobowe.

 

 

§ 9

1.     Zakresy ochrony danych osobowych określone przez Politykę bezpieczeństwa oraz inne z nią związane dokumenty mają zastosowanie do:

1.     wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie,

2.     wszystkich lokalizacji - budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,

3.     wszystkich pracowników, stażystów, ........................................ i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

2.     Do stosowania zasad określonych przez Politykę bezpieczeństwa oraz inne z nią związane dokumenty zobowiązani są wszyscy pracownicy, stażyści, ........................ oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych podlegających ochronie.

 

 

Rozdział 4

Wykaz zbiorów danych osobowych

 

§ 10

1. Dane osobowe gromadzone są w zbiorach (należy wymienić wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane w Organizacji, podane poniżej nazwy zbiorów i ich podział są przykładowe):

1.     Ewidencja osób upoważnionych do  przetwarzania danych osobowych,

2.     Akta osobowe pracowników,

3.     Zbiory informacji o pracownikach, oświadczenia na potrzeby ZFŚS,

4.     Ewidencja zwolnień lekarskich,

5.     Skierowania na badania okresowe, specjalistyczne,

6.     Ewidencja urlopów, czasu pracy, wyjść,

7.     Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,

8.     Rejestr delegacji służbowych,

9.     Listy płac pracowników,

10.   Deklaracje ubezpieczeniowe pracowników,

11.   Deklaracje i kartoteki ZUS pracowników,

12.   Deklaracje podatkowe pracowników,

13.   Rejestr wypadków,

14.   Umowy cywilno-prawne,

15.   Umowy zawierane z kontrahentami,

16.   Rejestr klientów,

17.   Dokumenty archiwalne,     /*/

18.   ............................................................

19.   ............................................................

 

 

 

§ 11

Zbiory danych osobowych wymienione w §  10 ust. 1 pkt ...... podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny, a zbiory określone w pkt ........... gromadzone są i przetwarzane przy użyciu systemu informatycznego ....................................................................

 

 

Rozdział 5

Wykaz budynków, pomieszczeń, w których wykonywane są operacje przetwarzania danych osobowych

 

§ 12

1. Dane osobowe przetwarzane są w budynku, mieszczącym się w .......... przy ulicy .....................  

 

1.

 pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe (wskazanie konkretnych nr pomieszczeń)

np. pokój nr 1, 2, 3, 4

sekretariat

2.

pomieszczenia, w których znajdują się komputery stanowiące element systemu informatycznego

np. pokój nr 1, 2

3.

Pomieszczenia, gdzie przechowuje się wszelkie nośniki informacji zawierające dane osobowe (szafy z dokumentacją papierową, szafy zawierające komputerowe nośniki informacji z kopiami zapasowymi danych, stacje komputerowe, serwery i inne urządzenia komputerowe)

np. pokój nr 1, 2, 3

4.

pomieszczenia, w których składowane są uszkodzone komputerowe nośniki danych (taśmy, dyski, płyty CD, dyski przenośne, uszkodzone komputery)

np. pokój 3

5.

pomieszczenia archiwum

np. pokój 4

 

 

 

Rozdział 6   /*/

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

 

§ 13

 

Lp.

Zbiór danych

Dział/ jednostka organizacyjna

Program

Lokalizacja bazy danych

Miejsce przetwarzania danych

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 7   /*/

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych

 

§ 14

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych dla programów i systemów stosowanych w Organizacji przedstawia się w sposób następujący:

 

PRZYKŁAD

1.     Program Kancelaryjny         

1.     Nazwa firmy, 

2.     Nr wpisu,       

3.     Imię,  

4.     Nazwisko,      

5.     Województwo,                      

6.      Miejsce zamieszkania,         

7.      Miejscowość zamieszkania, 

8.      Adres do korespondencji,    

9.     Tel,     

10.    Fax,   

11.    e-mail,          

12.    Tel komórkowy,       

13.    Data wpisu,  

14.    Data urodzenia,                   

15.    Numer legitymacji służbowej.         

 

Rozdział 8    /*/

Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami, współpracy systemów informatycznych ze zbiorami danych

 

§ 15

Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi systemami

 

Program 1

Przepływ

Program 2

Przepływ danych

Office

<->

......

brak

Office

<->

......

brak

Office

<->

......

brak

......

<->

......

brak

......

<->

......

brak

......

<->

......

brak

/Można zapisać te przepływy również w formie graficznej/

 

Rozdział 9

Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych

 

§ 16

1.     Zabezpieczenia organizacyjne

1.     opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

2.     sporządzono i wdrożono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Organizacji,

3.     stworzono procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,

4.     opracowano i bieżąco prowadzi się rejestr czynności przetwarzania    /*/

5.     ...........  /wymienić inne dokumenty jeśli je wdrożono/

6.     wyznaczono inspektora ochrony danych,   /*/

7.     do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych bądź osobę przez niego upoważnioną,

8.     osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,

9.     osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,

10.   przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,

11.    przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych,

12.    dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonuje się takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści.

2.     Zabezpieczenia techniczne

1.     wewnętrzną sieć komputerową zabezpieczono poprzez odseparowanie od sieci publicznej za pomocą .................(proszę wskazać rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo np. wykorzystanie urządzenia stanowiącego bramę DNS, FireWall itp.),

2.     stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,

3.     komputery zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkowania i cykliczne wymuszanie zmiany hasła,

3.     Środki ochrony fizycznej:

1.     obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe, poza godzinami pracy, chroniony jest alarmem,

2.     obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe objęty jest całodobowym monitoringiem,

3.     urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zamykanych pomieszczeniach,

4.     dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane są w zamykanych na klucz szafach.

 

Rozdział 10

Zadania administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych (jeśli został powołany)

 

§ 17

Do najważniejszych obowiązków administratora danych osobowych lub administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1.     organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,

2.     zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki bezpieczeństwa i innymi dokumentami wewnętrznymi,

3.     przeprowadzenie oceny skutków planowanej operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych - w przypadku, gdy organizacja wprowadza nowy rodzaj przetwarzania danych osobowych,

4.     wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

5.     prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

6.     prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,

7.     nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,

8.     kontrola działań komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

9.     inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.

 

Rozdział 11    /*/

Zadania administratora systemu informatycznego (o ile został powołany/zatrudniony np. informatyk)

 

§ 18

1.     Administrator systemu informatycznego odpowiedzialny jest za:

1.     bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz danych,

2.     optymalizację wydajności systemu informatycznego, instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego,

3.     instalacje i konfiguracje oprogramowania systemowego, sieciowego,

4.     konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem,

5.     nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

6.     współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego oraz zapewnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych,

7.     zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego,

8.     zarządzanie kopiami awaryjnymi danych osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie,

9.     przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji,

10.    przyznawanie na wniosek administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych ściśle określonych praw dostępu do informacji w danym systemie,

11.    wnioskowanie do administratora danych osobowych lub inspektora ochrony danych w sprawie zmian lub usprawnienia procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń,

12.    zarządzanie licencjami, procedurami ich dotyczącymi,

13.    prowadzenie profilaktyki antywirusowej.

2.     Praca administratora systemu informatycznego jest nadzorowana pod względem przestrzegania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, ...................... oraz Polityki bezpieczeństwa Organizacji przez administratora danych lub inspektora ochrony danych.

 

Rozdział 12   /*/

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych

§ 19

1.     Corocznie do dnia ........................ inspektor ochrony danych /jeśli został powołany/ przygotowuje sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i przekazuje do administratora danych osobowych.

2.     Sprawozdanie przygotowywane jest w formie pisemnej.

 

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

 

§ 20

1.     Każdy użytkownik przed dopuszczeniem do pracy z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe lub zbiorami danych osobowych w wersji papierowej winien być poddany przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych.

2.      Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada administrator danych osobowych lub inspektor ochrony danych(o ile został powołany).

3.     Zakres szkolenia powinien obejmować zaznajomienie użytkownika z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz Polityką bezpieczeństwa i innymi związanymi z nią dokumentami obowiązującymi u administratora danych osobowych, 

4.     Szkolenie zostaje zakończone podpisaniem przez słuchacza oświadczenia o wzięciu udziału w szkoleniu i jego zrozumieniu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania przedstawionych w trakcie szkolenia zasad ochrony danych osobowych. 

 

czytaj więcej »
2018-06-21 [08:21:29]

R O D O

 

RODO odnośnie dokumentacji przetwarzania danych osobowych - poza rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych - nie precyzuje innej dokumentacji, którą należy prowadzić. W przepisach są natomiast wskazane czynności, które należy dokumentować np. jakie dane są w posiadaniu administratora, jak były pozyskane, komu są udostępniane lub powierzane, oceny ryzyka, oceny skutków przetwarzania, jak są raportowane incydenty naruszenia ochrony danych osobowych, przekazywanie danych do państw trzecich. W opiniach ekspertów z tego tematu zaleca się dalsze prowadzenie dotychczasowej dokumentacji tj. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe, wykazu upoważnień do przetwarzania danych osobowych, indywidualnych upoważnień, itd. - po ich dostosowaniu do wymogów RODO.

            Określając zakres, sposoby i operacje przetwarzania danych osobowych administrator danych osobowych musi wdrożyć w swojej organizacji - w celu ochrony całego procesu - odpowiednie i adekwatne dla niej środki techniczne i organizacyjne, biorąc pod uwagę:

o    stan wiedzy technicznej,

o    koszty wdrażania,

o    charakter, zakres i cele przetwarzania danych,

o    ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W przypadku kontroli organ nadzorczy /GIODO, a od 25 maja 2018 r. UODO/ będzie weryfikował jak administrator ochrony danych dba o realizację obowiązków wynikających z RODO. Sprawdzonym i najlepiej nadającym się do tego narzędziem, wykazującym podjęte działania jest „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji".

Poniżej jest przedstawiony dość rozbudowany wzór Polityki bezpieczeństwa. Opracowując przedmiotowy dokument dla własnej organizacji należy wybrać te elementy i regulacje, które są niezbędne i dostosowane do jej specyfiki.

             

 

czytaj więcej »
2018-04-16 [10:10:32]

UWAGA WAŻNE

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej uprzejmie informuje że aktualne nr telefoniczne do  Izby  to : 
33 82 272 58   - Wydział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych 
33 81-247- 75  - Sekretariat Izby 

Pozostałe numery telefonów są nieaktualne ( zostały zlikwidowane )

Za utrudnienia przepraszamy 

czytaj więcej »
2018-04-13 [09:07:30]

POWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNYCH NA KADENCJĘ 2018-2023

 

           Prezydium  Beskidzkiej  Izby  Rzemiosła  i   Przedsiębiorczości  w  Bielsku-Białej   powołało   Komisje  Egzaminacyjne   CZELADNICZE  I MISTRZOWSKIE na okres kadencji od  10.04.2018 r. do 10.04.2023 w  niżej wymienionych zawodach.

Podstawa prawna : 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z  dnia 13.01.2017 r. z późniejszymi zmianami 

poz. 89 i poz. 1607 ).

 

WYKAZ  KOMISJI

 

 1. BIOENERGOTERAPEUTA -   323002
 2. BETONIARZ  - 711401
 3. BETONIARZ  ZBROJARZ - 711402
 4. BLACHARZ - 721301
 5. BLACHARZ SAMOCHODOWY  -  721306
 6. BRUKARZ  -  711601
 7. CIEŚLA - 711501
 8. CUKIERNIK - 751201
 9. DEKARZ - 712101
 10. ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 741203
 11. ELEKTROMECHANIK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH - 741205
 12. ELEKTROMECHANIK SPRZĘTU GOSPODARTWA DOMOWEGO - 741204
 13. ELEKTOMECHANIK - 741201
 14. ELEKTRYK - 741103
 15. ELEKTRONIK -742117
 16. FRYZJER - 514101
 17. FOTOGRAF - 343101
 18. GLAZURNIK - 712202
 19. KAMIENIARZ - 711301
 20. KOMINIARZ - 713303
 21. KRAWIEC - 753105
 22. KUCHARZ - 512001
 23. LAKIERNIK - 713201
 24. LAKIERNIK SAMOCHODOWY - 713203
 25. MALARZ TAPECIARZ - 713101
 26. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 7231
 27. MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH - 712401
 28. MONTER INSTALACJI GAZOWYCH - 712603
 29. MONTER SIECI GAZOWYCH - 712610
 30. MONTER SIECI CIEPLNYCH - 711608
 31. MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH  - 712616
 32. MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH --712604
 33. MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH - 712612
 34. MONTER SIECI I  INSTALACJI SANITARNYCH -712618
 35. MONTER ELEKTRONIK - 742102
 36. MONTER ELEKTRONIK URZĄDZEŃ RADIOWO TELEWIZYJNYCH - 742112
 37. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 712905
 38. MURARZ - 711202
 39. MURARZ - TYNKARZ - 711204
 40. MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ -723310
 41. OBUWNIK ORTOPEDYCZNY - 753604
 42. OBUWNIK - 753602
 43. OBUWNIK MIAROWY - 753603
 44. OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - 722307
 45. PIEKARZ - 751204
 46. POSADZKARZ - 712204
 47. RZEŹNIK WĘDLINIARZ - 751105
 48. STOLARZ - 752205
 49. STOLARZ MEBLOWY - 752208
 50. STOLARZ BUDOWLANY - 711503
 51. ŚLUSARZ - 722204
 52. TAPICER - 753402
 53. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - 712904
 54. WĘDLINIARZ - 751107
 55. ZDUN -711203

 

 

czytaj więcej »
następna strona